Företaget har en väl dokumenterad historia av tillväxt, i medgång men också i motgång. Att som företag mestadels agera i tillväxt ger små utrymmen för andhämtning och nödvändig strategisk planering. Organisationen, direktiven och målen växer då fram för att lösa affärsuppgiften i det korta perspektivet. Företagsledningen och organisationen som helhet får därmed problem att driva verksamheten mot de långsiktiga målen.

Power to Grow

Baserat på en genomlysning av organisationen, kundresan och marknaden upprättade Luminous ett team som ledde arbetet i att skapa ett målfokus som skapade en sund balans i att lösa affärsuppgifterna i det korta perspektivet utan att försumma den långsiktiga tillväxten. Fokus på följande tre fokusområden blev kritiska för att uppnå framgångsrikt resultat:

Rätt grund– med insikten att tillväxt inte varar för evigt beslutades att försäljningsuppgiften inte ska stanna hos säljavdelningen utan säljansvaret behöver decentraliseras ut i organisationen så väl det är möjligt. Genom att kategorisera den befintliga kundportföljen ökade kunskapen om vem ”rätt kund” för företaget var. Denna insikt linjerad med det målstyrda arbetssättet skapade nya rutiner för såväl nykundsbearbetning som kundvård och kundutveckling. Genom att homogenisera kundportföljen och arbeta efter tydliga operativa målsättningar kunde företaget lägga resurser på rätt kunder som alla hade liknande behov och således skapades effektivare säljinsatser.

Rätt mål  – i verksamheten inrättades ett mer målstyrt arbetssätt på såväl individ- som på gruppnivå. Företagsidentiteten, värderingar, vision och förutsättningar samlades upp för att skapa tydlighet.

Rätt styrning  – tydligare intern kommunikation gav en högre kunskapsöverföring i organisationen. Interna kommunikationen i koordination med den tydliga vägriktningen understöddes av rätt kompetensutveckling som skapade trygghet och motivation. I motivationen utvecklades per automatik ett engagemang och fler medarbetare gav uttryck för att vilja ta ansvar. Som ett resultat ökade prestationsgraden på individ och gruppnivå med högre lönsamhet som effekt.

Resultat

Med ledningens vision att ”alla” i organisationen skall bidra till försäljning har en tydlig målstyrning och uppföljning infriats. Alla medarbetare bidrar numera till rätt affärer och ansvarar för kundrelationer men där säljavdelningen fortsatt är de som utför lönsamhetskalkyler och tecknar avtal. Detta skapade ett driv framåt som växte verksamheten på ett systematiserat och enkelt sätt.

 


Vill du veta mer?

Kontakta oss så tar vi en fika och pratar lite om hur vi tillsammans kan skapa växtkraft.